MR

De heer Akechar
Personeelsgeleding
De heer Khattal
Oudergeleding
Mevrouw Azdad
Oudergeleding
Mevrouw Aïssi
Oudergeleding
De heer el Idrissi
Personeelsgeleding
Mevrouw Rabhi
Personeelsgeleding

Het belang van de MR

Ouders, leerlingen en de school hebben allemaal belang bij medezeggenschap. Voor de ouders is het zeker belangrijk om van de medezeggenschap gebruik te maken. Immers, je kind brengt een zeer groot deel van zijn tijd door op school. Hij bouwt daar aan zijn toekomst. Als ouder wil je graag dat hij daartoe optimaal in staat gesteld wordt.

MQV02493

Medezeggen schapsraad

Een medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffen voorstellen te doen en agendapunten kenbaar te maken aan de directeur. De bevoegdheden van de MR. staan omschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR vergadert ongeveer 4 keer per jaar. De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden met betrekking tot de school en hiervoor voorstellen kan doen en standpunten kenbaar maken aan de directeur. De directeur van de school voert hierbij namens het bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit ouders.

De kenmerken van de Wet Medezeggenschap op Scholen zijn, dat:

Op elke school een MR is. Voor ouders en leerlingen is de eigen school het belangrijkst en daar hoort een medezeggenschap te zijn gegarandeerd.

Naast een MR per school is er bij ieder bestuur met meer scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De basisbevoegdheden van (G)MR zijn bij wet geregeld.

Bij wet zijn eisen gesteld met betrekking tot de informatievoorziening aan de (G)MRleden.

Naast verplichtingen is er ook ruimte en flexibiliteit: medezeggenschap kan bij een bestuur worden ingericht op een wijze die het best bij de organisatie past.

Bevoegdheden kunnen worden omgezet en overgedragen.